Njuolgadusá/Vedtekter

Vedtektene forteller hvordan organisasjonen er og hvordan organisasjonen skal drives.
Her er vedtektene som sist ble vedtatt ved Årsmøtet 2014 – Låggŋi gielav i Divtasvuodna!

§ 1          NAVN
§ 1.1      Organisasjonens navn er Noereh.

§ 2          FORMÅL
§ 2.1      Noereh er en samisk ungdomsorganisasjon på norsk side av Sápmi, som skal jobbe for all samisk ungdom, og med saker samiske ungdommer brenner for. Noereh skal legge til rette for at all samisk ungdom har en møteplass som bidrar til å styrke den samiske identitetsfølelsen på tvers av geografi og grenser. Noereh er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral organisasjon.

§ 3          SPRÅK
§ 3.1      Organisasjonens hovedspråk er samisk. Med det menes sør-, lule- og nordsamisk. Styret skal strebe etter at det skal være mulig å bruke hvilket språk en ønsker ved alle organisasjonens samlingspunkter, og i kontakt med organisasjonen.

§ 4          TOLERANSE OG IKKE-MOBBING
§ 4.1      Organisasjonen har nulltoleranse for mobbing. Alle skal behandles likeverdig, uavhengig av kultur, identitet, hudfarge, seksuell orientering, kjønnsidentitet, språk etc. Krenkende språkbruk skal ikke finne sted. Mobbing kan føre til at eksklusjonsparagrafen trer i kraft.

§ 5          MEDLEMSKAP
§ 5.1      Alle som har samisk identitet og er mellom 12 og 30 år kan bli ordinært medlem i Noereh. Andre kan bli støttemedlemmer.

§ 5.2      Kun ordinære medlemmer har stemmerett ved Årsmøtet, er valgbare til organisasjonens organer, har rett til reisestøtte til Årsmøtet, og skal prioriteres på talelista under Årsmøtet.

§ 5.3      Innmelding i Noereh skjer ved betaling av medlemskontingent. Kontingent kan enten betales direkte til organisasjonen, eller via et lokallag. Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet.

§ 6          ORGANISASJON
§ 6.1      Noerehs organer er:

A. Årsmøtet
B. Styret
C. Kontrollkomitéen
D. Valgkomiteen
E. Noerehs lokallag

§ 7          SØSTERORGANISASJONER
7.1          Sámi Nuorra, Suoma Sámi Nuorat og Sam´Nurash er Noerehs søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Russland.

§ 8          ÅRSMØTET
§ 8.1      Årsmøtet er Noerehs høyeste organ og skal møte en gang i året innen utgangen av oktober måned.

§ 8.2      Følgende frister skal overholdes ved innkalling til Årsmøtet:

A. Senest tre måneder i forveien fastlegger styret tidspunkt og sted for Årsmøtet og
offentliggjør dette for medlemmene.
B. Saker som ønskes behandlet sendes til styret innen seks uker før Årsmøtet.
C. Senest en måned i forveien sender styret ut endelig innkalling med dagsorden og
sakspapirer.

§ 8.3      Styret foreslår vedtak for Årsmøtet

§ 8.4      Forslags-, tale- og stemmerett ved Årsmøtet:

 1. Ordinære medlemmer som har betalt medlemskontingent i inneværende år har tale-, forslags- og stemmerett.
 2. Valgkomiteen har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett ved valg.
 3. Medlemmer av Noerehs søsterorganisasjoner på svensk, finsk og russisk side (Sámi Nuorra, Suoma Sámi Nuorat og Sam’ Nurash) har forslags- og talerett ved Årsmøtet.
 4. Støttemedlemmer, gjester og observatører kan innvilges talerett og/eller forslagsrett av Årsmøtet.

§ 8.5      Dersom delegater som representerer samme lokallag har mer enn halvparten av stemmene på Årsmøtet kan ikke vedtektene endres, eller organisasjonen oppløses på dette Årsmøtet. Disse sakene strykes da fra sakslista. Dersom en slik situasjon oppstår kan imidlertid Årsmøtet med 4/5 flertall vedta at vedtektene skal behandles etter vanlige regler.

§ 8.6      Det ordinære Årsmøtet skal:

 1. Vedta dagsorden for Årsmøtet.
 2. Vedta veiledende tidspunkt for det kommende Årsmøtet.
 3. Vedta årsmelding for organisasjonen.
 4. Godkjenne årsregnskap og revisjonsberetning.
 5. Vedta handlingsplan for kommende periode.
 6. Vedta budsjett.
 7. Vedta eventuelle vedtektsendringer.
 8. Velge styre, kontrollkomité og valgkomité.
 9. Vedta eventuelle resolusjoner.
 10. Vedta medlemskontingent.
 11. Behandle eventuelt innkomne saker.

§ 8.7      Årsmøtet skal ellers bare fatte beslutning i saker som er bestemt angitt i den utsendte dagsorden.

§ 9          EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
§ 9.1      Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom et flertall i styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling sendes sammen med dagsorden og sakspapirer minst en måned før møtet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun saken som ligger til grunn for innkallingen.

§ 10       STYRET
§ 10.1    Styret består av leder, to nummererte nestledere, fire ordinære styremedlemmer og tre varamedlemmer valgt av Årsmøtet.

§ 10.2    Styret skal:

 1. Lede arbeidet i Noereh mellom årsmøtene etter de bestemmelser Årsmøtet har vedtatt.
 2. Uttale seg på vegne av organisasjonen.
 3. Ha eventuelt arbeidsgiveransvar.
 4. Ha ansvar for tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel, og skal hvert år framlegge årsmelding og revisorgodkjent regnskap.
 5. Være økonomisk ansvarlig for organisasjonen.
 6. Kalle inn til Årsmøtet, og foreslå handlingsprogram og budsjett.
 7. Godkjenne og følge opp eventuelle prosjekter som startes i organisasjonens navn.

§ 10.3    Styret velges for ett år, og tiltrer etter Årsmøtet.

A.    Leder velges for to år.

B.    Resten av styret velges for ett år.

§ 10.4    Styret møtes minst seks ganger i året.

§ 10.5    Gyldige styrevedtak krever at minst tre styremedlemmer avgir stemme, inkludert
leder eller nestleder. Leder har dobbelstemme ved lik stemmeavgiving. Det skal etterstrebes konsensus i styret.

§ 10.6    Styremøtene er åpne. Styret kan likevel vedta å lukke møtet i enkeltsaker.

§ 11       KONTROLLKOMITEEN
§ 11.1    Kontrollkomiteen er Årsmøtets kontrollorgan og skal føre kontroll med organisasjonens styrende organer og den daglige ledelse. Kontrollkomiteen skal ha tre medlemmer. Kopi av alle møtereferater skal sendes til kontrollkomiteen.

§ 11.2    Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet, men har mulighet til å innkalle til ekstraordinært styremøte, og informere medlemmene, hvis de finner det nødvendig.

§ 12       VALGKOMITEEN
§ 12.1    Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til Styret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. Valgkomiteen legger som minstekrav frem sin innstilling til leder sammen med sakspapirene til Årsmøtet. De øvrige innstillingene må legges frem senest dagen før valget..

§12.2     Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, og kan ikke foreslå seg selv til styret.

§ 13       NOEREHS LOKALLAG
§ 13.1    Lokallag:

 1. Partipolitisk uavhengige ungdomsforeninger, som kan stille seg bak Noerehs formål og visjon.
 2.  Nye lokallag kan startes så fremt det ikke eksisterer et lokallag i nærområdet fra før.

§ 13.2    Lokallagene er selv ansvarlige for sin økonomi, og må rapportere medlemsregister til Styret etter utgangen av et kalenderår.

§ 14       VALG
§ 14.1    Personvalg foregår ved simpelt flertall, med unntak av leder hvor det skal være alminnelig flertall (blanke stemmer telles med).

§ 14.2    Valg av leder og nestleder skjer hver for seg, mens resten av styremedlemmene, kontrollkomiteen og valgkomiteen velges kollektivt, og de med flest stemmer etter en runde velges inn. Ved likt resultat etter to valgrunder, avgjøres valget ved loddtrekning eller dersom det er ønskelig fra begge parter, ved stein, saks, papir (først til tre).

§ 14.3    Dersom én av de stemmeberettigede krever det, skal valget foregå skriftlig.

§ 14.4    Styret bør ha representasjon fra minst 40 % av hvert kjønn. Geografisk og aldersmessig spredning skal etterstrebes.

§ 15       VEDTEKTSENDRINGER
§ 15.1    Vedtektene kan bare endres på ordinære årsmøter med 2/3 flertall. Vedtektsendringer må sendes til styret senest 6 uker før Årsmøtet. Forslagene til vedtektsendringer skal sendes til medlemmene sammen med resten av sakspapirene, senest 4 uker før Årsmøtet.

§ 15.2    Grammatiske endringer, stavefeil og paragrafrekkefølge kan endres av Årsmøtet uten at endringsforslagene har vært utsendt på forhånd, så lenge minst 2/3 av Årsmøtet mener det ikke har betydning for innholdet i vedtektene.

§ 15.3    Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt.

§16        RUSFRIE ARRANGEMENTER
§ 16.1    Ved arrangementer der ungdommer under 18 år er tilstede, er det fullstendig nulltoleranse for alkohol og rusmidler. Det oppfordres til at alle arrangementer er rusfrie.

§ 16.2    Hvis dette forbudet brytes, skal vedkommende bortvises fra møtet og dekke reiseutgifter selv.

§ 16.3    Hvis forbudet brytes av et medlem under 18 år, vil foresatte bli varslet.

§ 16.4    Hvis forbudet brytes ved flere anledninger, kan eksklusjonsparagrafen tre i kraft.

§ 17       EKSKLUSJON
§ 17.1    Enkeltmedlemmer og lokallag som motarbeider organisasjonens formål og visjon, eller bryter organisasjonens regler ved arrangementer, kan fratas medlemskapet. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall ved Årsmøtet, og eksklusjonskravet må fremstilles Styret før fristen for utsending av sakspapirer til Årsmøtet.

§ 18       OPPLØSNING
§ 18.1    Oppløsning av Noereh kan bare skje gjennom vedtak gjort med 2/3 flertall på et Årsmøte. Forslag om oppløsning må sendes til styret senest 6 uker før Årsmøtet. Forslaget om oppløsning skal sendes til medlemmene sammen med resten av sakspapirene, senest 4 uker før Årsmøtet.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s